Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Initiatief

Het buurtcomité “No Stone Base” heeft indertijd een plannetje gemaakt voor de realisering van een wandelpad langs de boorden van de Maas, de Niers en de Tielebeek. Dit gebeurde in het verlengde van het voorstel om op het terrein van de voormalige steenfabriek o.a. een bezoekerscentrum te realiseren. De bedoeling was om voor het tot stand brengen van dit wandelpad gebruik te maken van plannen die er bestonden voor het maken van natuurvriendelijke oevers langs de Maas, de herinrichting van de Gebrande Kamp en de het natuurlijk maken van de Tielebeek. Het is de bedoeling dat met dit pad de Maas beter bereikbaar te maken voor wandelaars. Verder was het de bedoeling dat het een aanjager zou zijn voor verdere recreatieve ontwikkelingen langs de Maas, de Niers en de Bloemenstraat met omgeving. Het plan werd vervolgens in het programma van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek opgenomen met als doel om langs het wandelpad ook de aandacht te vestigen op de historie van dit gebied. Hiermee wordt invulling worden gegeven aan de kersverse slogan “Historie langs oevers van Maas en Niers” op de borden van de bebouwde kom van ons dorp. We hopen ook dat het struinpad een aanjager is voor verdere recreatieve ontwikkelingen langs de Maas, de Niers en de Bloemenstraat met omgeving.

Herinrichting Tielebeek

De plannen voor de herinrichting van de Tielebeek werden 2015 concreet. Er werd in het voorjaar door het Waterschap Peel- en Maasvallei een inspraakbijeenkomst gehouden voor het plan “Herinrichting Tielebeek”. Dit had betrekking op de benedenloop van de Tielebeek, n.l. het gedeelte tussen de Rijksweg en de uitmonding in de Maas. Doel van dit plan was om de natuurfunctie van de beek en de ecologische waarde te verhogen. De maatregelen zijn het plaatselijk te versmallen en ondieper te maken, de beek een slingerend (meanderend) verloop te geven en het verwijderen van de onvoldoende functionerende vistrappen en andere stuwen. Het moet een betere vismigratie tussen de Maas en de voet van de stuwwal mogelijk maken. Nieuwe duikers maken deze ook passeer baar voor kleine zoogdieren.

Plan realisering struinpad

Na kennisname van de plannen is een werkgroep geformeerd die bestond uit Martien Holthuysen (namens de stichting Cultuurbehoud) en Ronald Starrenburg (voorzitter van de stichting SL!M) en Wim Bindels (initiatiefnemer binnen het buurtcomité). Het doel was om de mogelijkheden te onderzoeken voor realisering van het struinpad. Er werden o.a. gesprekken gevoerd met ambtelijke vertegenwoordigers van het Waterschap Peel- en Maasvallei, de gemeente Gennep, de familie Sengers, het IKL, Rijkswaterstaat en het IVN Maas en Niers. Door het Waterschap werd de medewerking toegezegd voor de inrichting en het medegebruik van het geprojecteerde onderhoud pad langs de beek. Ook van de familie Sengers werd medewerking verkregen om het struinpad door het gebied “De Bulten” met het restant van het uniek poldermolentje te laten lopen. Omdat er nog onduidelijkheid is over de toekomstige bestemming van de voormalige steenfabriek, alsmede de inrichting van natuurlijke oevers langs de Maas en door de Gebrande Kamp nog niet is afgerond, kon een deel van het oorspronkelijke plan op dit moment nog niet gerealiseerd worden. Het betreft het gedeelte tussen het Genneper Huys en de uitmonding van de Tielebeek. Hopelijk zal dit binnen enkele jaren alsnog in de plannen voor een nieuwe bestemming van de voormalige steenfabriek en Rijkswaterstaat ingepast kunnen worden. Daarom werden de mogelijkheden verkend voor een korter ommetje van in totaal ongeveer 4 ½ m km.

De startplaats langs de Tielebeek

Het struinpad voorziet in een startplaats op het punt van samenkomst van de Ketsestraat en de Vliegop. Hier wordt aangesloten op het enkele jaren geleden door Cultuurbehoud Milsbeek gerealiseerde “Rondje Milsbeek”. Op deze plaats is met medewerking van de gemeente Gennep een nieuwe picknickplaats gerealiseerd. Het bestaande bord van het “Rondje Milsbeek” op die plek is qua tekst aangepast en doet nu tevens dienst als startbord van het struinpad. Via een klaphekje kan langs een nieuw gegraven meanderend deel van de beek richting Bloemenstraat worden gewandeld. Die straat wordt met behulp van 2 klaphekjes overgestoken en vervolgens kan langs de beek richting Bloemenkamp worden gewandeld. Wederom met de hulp van 2 klaphekjes is hier een oversteekmogelijkheid gerealiseerd en kan men het natuurgebiedje “De Gebrande Kamp” in wandelen.

De Gebrande Kamp

De Gebrande kamp is een gebied waar in het verleden klei gewonnen is voor de fabricage van baksteen en de aanleg van de waterkeringen in Middelaar en Milsbeek. Het gebied met een aantal plassen heeft zich spontaan ontwikkeld tot natuurgebied. Ook het restant van een voormalig smalspoorbruggetje is in dit gebied nog aanwezig. Van hier af aan kan men langs de beek en tussen de plassen door tot aan de Maas’ wandelen. Op de terugweg kan via enkele reusachtige stapstenen de beek worden over gestoken en kan men langs de andere zijde van de Tielebeek stroomopwaarts terug richting Bloemenkamp lopen. IVN heeft vastgesteld dat de Gebrande Kamp het broedgebied is van meer dan 30 vogelsoorten waaronder de knobbelzwaan, de visdief, de boompieper, de sprinkhaanzanger, de bosrietzanger, de tjiftjaf en de fitis. Ook is er de lepelaar waar genomen. Terug op de Bloemenkamp de Bloemenkamp kan men daarna weer naar de Bloemenstraat. Als deze wordt over gestoken overgestoken naar het Kreupelpad kan even het rivierduin worden op gewandeld en wordt het eigendom van de familie Sengers bereikt. Als men het Kreupelpad blijft volgen kan men overigens via een verkorte route terug naar de startplaats.

De Bulten

De familie Sengers is eigenaar van een aan de Bloemenstraat gevestigd boerderijtje. Hier was begin van de vorige eeuw was hier het voormalige café Bloemendal gevestigd. De langs de Bloemenstraat gelegen beboste rivierduin en het er achter laag gelegen weiland maken deel uit van het bedrijfje van de familie Sengers. Via het voormalige tracé van de Bosschebrugstraat, langs de nieuw aangebrachte beplantingen, het gerestaureerde oude dijkje van het poldertje en de ruïne van het poldermolentje wordt er vervolgens in de richting van de woonwijk Sprokkelveld gewandeld. De familie Sengers is enkele jaren geleden voor het beplantingspan onderscheiden met de “Gouden Mispel”. Het voormalige oude poldermolentje is waarschijnlijk het enige van deze soort dat in Limburg. Zoals ook aan het begin en het einde van het eigendom van het eigendom van de familie Sengers is vermeld mag u op de tocht door het eigendom van de familie Sengers niet het struinpad verlaten. Men mag alleen gebruik maken van de klaphekken bij de passeerstrook voor het vee als deze niet door het vee gebruikt worden.

Informatiepanelen

Langs het gehele tracé zijn er in totaal een 9-tal informatiepanelen geplaatst. Hierop is beknopte informatie is te vinden over de historie van de locatie waar u zich bevindt. Via de QR-code op alle borden kunt u de website van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bereiken. Op die wijze kunt u over een aantal onderwerpen nog meer informatie over een aantal onderwerpen verkrijgen. Op het informatiepaneel van de Gebrande Kamp treft u tevens de QR-code van het IVN Maas en Niers aan. Deze QR-codes zijn ook te vinden op de wandelfolder die verkrijgbaar is bij de SPAR in Milsbeek en de VVV’s in Gennep en Plasmolen.

Einde struinppad

Als u het weiland van de familie Sengers verlaat bereikt u op een vrijliggend wandelpad langs het Achterbroek. Linksaf kunt u via het vrij liggende wandelpad langs het Achterbroek en de onverharde weggetjes De Bulten en het Kreupelpad door het volgen van de groene pijltjes terug wandelen naar de startplaats van het struinpad. Rechts kunt door het volgen van de rode pijlen het wandelpad “Rondje Milsbeek” vervolgen. De stichting Cultuurbehoud wenst u veel wandelplezier in ons mooie dorpje Milsbeek.

Veel wandel plezier in het mooie Milsbeek